ChemService

Catalogue
Filter
Description
Filter
UM
Filter
  
CSBZ-205J1-1ML2,3,3',4,4',5,5',6-Octachlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexaneea Details
CSBZ-206J1-1ML2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexaneea Details
CSBZ-207J1-1ML2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonachlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexaneea Details
CSBZ-208J1-1ML2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl Solution 100ug/mL in Hexaneea Details
CSBZ-209B3-1MLDecachlorobiphenyl Solution 500 ug/ml in Acetoneea Details
CSBZ-209J1-1MLDecachlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexaneea Details
CSBZ-209J4-1MLDecachlorobiphenyl Solution 1000 ug/ml in Hexaneea Details
CSBZ-209U4-1MLDecachlorobiphenyl Solution 1000 ug/ml in Tolueneea Details
CSBZ-20J1-1ML2,3,3'-Trichlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexaneea Details
CSBZ-21J1-1ML2.3.4-Trichlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexaneea Details
CSBZ-22J1-1ML2,3,4'-Trichlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexaneea Details
CSBZ-24J1-1ML2,3,6-Trichlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexaneea Details
CSBZ-25J1-1ML2,3',4-Trichlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexaneea Details
CSBZ-26J1-1ML2.3'.5-Trichlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexaneea Details
CSBZ-27J1-1ML2,3',6-Trichlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexaneea Details
CSBZ-28J1-1ML2,4,4'-Trichlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexaneea Details
CSBZ-29J1-1ML2,4,5-Trichlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexaneea Details
CSBZ-2J1-1ML3-Chlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexaneea Details
CSBZ-30J1-1ML2,4,6-Trichlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexaneea Details
CSBZ-31J1-1ML2.4'.5-Trichlorobiphenyl Solution 100 ug/ml in Hexaneea Details
Displaying items 101 - 120 of 9003